۱۳۹۷ شنبه ۲۷ مرداد
نقشه سايت

Skip Navigation Links.
Collapse منو افقي1منو افقي1
صفحه اصلي
اطلاعات تماس
نقشه سايت
Collapse منو افقيمنو افقي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">میز خدمت</span>میز خدمت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فروش بلیت مسافری</span>فروش بلیت مسافری
شرح خدمت
شناسنامه خدمت
گردش کار و زمانبندی ارائه خدمت
شکایت و پیگیری
هزینه ارائه خدمت
قوانین و مقررات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اعطا مجوز نمایندگی فروش بلیت</span>اعطا مجوز نمایندگی فروش بلیت
شرح خدمت
شناسنامه خدمت
گردش کار و زمانبندی ارائه خدمت
شکایت و پیگیری
هزینه ارائه خدمت
مدارک و مستندات
قوانین و مقررات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">رسیدگی به شکایات مسافر</span>رسیدگی به شکایات مسافر
شرح خدمت
شناسنامه خدمت
گردش کار و زمانبندی ارائه خدمت
شکایت و پیگیری
هزینه ارائه خدمت
قوانین و مقررات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تدوین قوانین و مقررات ریلی</span>تدوین قوانین و مقررات ریلی
شرح خدمت
شناسنامه خدمت
گردش کار و زمانبندی ارائه خدمت
شکایت و پیگیری
هزینه ارائه خدمت
قوانین و مقررات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ارائه آمار و اطلاعات حمل و نقل ریلی</span>ارائه آمار و اطلاعات حمل و نقل ریلی
شرح خدمت
شناسنامه خدمت
مدارک و مستندات
شکایت و پیگیری
هزینه ارائه خدمت
قوانین و مقررات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">جا بجایی بار</span>جا بجایی بار
شرح خدمت
شناسنامه خدمت
گردش کار و زمانبندی ارائه خدمت
شکایت و پیگیری
هزینه ارائه خدمت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">صدور بارنامه</span>صدور بارنامه
شرح خدمت
شناسنامه خدمت
گردش کار و زمانبندی ارائه خدمت
شکایت و پیگیری
هزینه ارائه خدمت
قوانین و مقررات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ارائه گراف عملیاتی</span>ارائه گراف عملیاتی
شناسنامه خدمت
شرح خدمت
گردش کار و زمانبندی ارائه خدمت
شکایت و پیگیری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ارزیابی و تحلیل سوانح ریلی</span>ارزیابی و تحلیل سوانح ریلی
شناسنامه خدمت
شرح خدمت
مدارک و مستندات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تدوین و ابلاغ گراف مادر</span>تدوین و ابلاغ گراف مادر
شناسنامه خدمت
شرح خدمت
گردش کار و زمانبندی ارائه خدمت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تعمیر و نگهداری دیزل</span>تعمیر و نگهداری دیزل
شناسنامه خدمت
گردش کار و زمانبندی ارائه خدمت
شرح خدمت
شکایت و پیگیری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تعمیر و نگهداری واگن</span>تعمیر و نگهداری واگن
شناسنامه خدمت
شرح خدمت
لینک سامانه درخواست خدمت
شکایت و پیگیری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">جابجایی مسافر</span>جابجایی مسافر
شناسنامه خدمت
شرح خدمت
شکایت و پیگیری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">رتبه بندی و ارزیابی قطارهای مسافربری</span>رتبه بندی و ارزیابی قطارهای مسافربری
شناسنامه خدمت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">رسیدگی به شکایت غیر مسافر</span>رسیدگی به شکایت غیر مسافر
شناسنامه خدمت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">صدور کارنامه ایمنی لکومتیوران ها</span>صدور کارنامه ایمنی لکومتیوران ها
شناسنامه خدمت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">صدور مجوز سیر</span>صدور مجوز سیر
شناسنامه خدمت
شرح خدمت
گردش کار و زمانبندی ارائه خدمت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نظارت بر نمایندگی های فروش بلیت</span>نظارت بر نمایندگی های فروش بلیت
شناسنامه خدمت
شرح خدمت
شکایت و پیگیری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات الکترونیک</span>خدمات الکترونیک
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات الكترونيك مسافري</span>خدمات الكترونيك مسافري
خريد اينترنتي بليت
موجودي بليت
برنامه حركت قطار
نمايندگي هاي فروش بليت
معرفي قطارها و ايستگاه ها
موقعیت و جانمایی قطارهای مسافری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات الكترونيك باري </span>خدمات الكترونيك باري
رديابي واگن ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حمل و نقل داخلي</span>حمل و نقل داخلي
شركت هاي حمل و نقل ريلي
تعرفه
قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حمل و نقل بين المللي</span>حمل و نقل بين المللي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تعرفه هاي حمل بار</span>تعرفه هاي حمل بار
TEA ايران
TEA تركيه
كرايه حمل اعتباري
تخفيف ها
مقررات بين الملل
فرآيند ها
تعهد نامه ها و فرم ها
مفاهيم بازرگاني
موقعیت و جانمایی قطارهای باری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تعرفه هاي حمل و تخفيفات حمل بار</span>تعرفه هاي حمل و تخفيفات حمل بار
بخش داخلي
بخش بين المللي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تكريم ارباب رجوع</span>تكريم ارباب رجوع
قوانين و مقررات
قوانين ايستگاه ها
حقوق مسافر
حقوق مسافر
قوانين توشه و بار
مفاهيم بازرگاني
فرم نظر سنجي از ارباب رجوع
پروژه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">لينك هاي مرتبط</span>لينك هاي مرتبط
وزارت راه و شهرسازي
راه آهن هاي دنيا
سازمان هاي تابع وزارت راه و شهرسازي
پرتال اصلي راه آهن
پرسش هاي متداول
Collapse منوي عموديمنوي عمودي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره اداره كل شمال شرق 2</span>درباره اداره كل شمال شرق 2
درباره اداره كل
معرفي مدير كل
آرمان ، چشم انداز و ماموريت ها
منشور اخلاقي
كميسيون سوانح اداره كل
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات مسافري</span>خدمات مسافري
خريد اينترنتي بليت
موجودي بليت
نمايندگي هاي فروش بليت
معرفي قطارها و ايستگاه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات باري</span>خدمات باري
رديابي واگن ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تعرفه هاي حمل و تخفيفات حمل بار</span>تعرفه هاي حمل و تخفيفات حمل بار
بخش داخلي
بخش بين المللي
مفاهيم بازرگاني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حمل و نقل داخلي</span>حمل و نقل داخلي
شركت هاي حمل و نقل ريلي
تعرفه
قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حمل و نقل بين المللي</span>حمل و نقل بين المللي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تعرفه هاي حمل بار</span>تعرفه هاي حمل بار
TEA ايران
TEA تركيه
كرايه حمل اعتباري
تخفيف ها
مقررات بين الملل
فرآيند ها
تعهد نامه ها و فرم ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پروژه ها</span>پروژه ها
پروژه هاي در دست انجام
پروژه هاي اتمام يافته
برنامه حركت قطار ها
آمار واطلاعات
سرمايه گذاري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">روابط عمومي</span>روابط عمومي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خبرنامه الكترونيكي</span>خبرنامه الكترونيكي
شماره اول
شماره دوم
شماره سوم
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">طرح تكريم ارباب رجوع</span>طرح تكريم ارباب رجوع
دستورالعمل هاي طرح تكريم
فرم نظر سنجي از ارباب رجوع
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كتابچه راهنماي مراجعين</span>كتابچه راهنماي مراجعين
راهنماى مشتريان راه آهن
Collapse گالري عكس گالري عكس
مهندس قرباني مديركل راه آهن منطقه شمال شرق2
ايستگاه اينچه برون
Collapse گالري فيلمگالري فيلم
فيلم انيميشن بندرخشك اينچه برون
سرود تصويري جمهوري اسلامي ايران
Collapse تماس با ماتماس با ما
ملاقات عمومي با مديركل
روابط عمومي
راه هاي ارتباطيکليه حقوق محتواي اين سايت متعلق به راه آهن جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
Powered by DorsaPortal